Skambinkite mums

(8 46) 45 17 18

Rašykite mums
NAUJIENOSNAUJIENOS
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas

DARBO SKELBIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ skelbia konkursą

Direktoriaus pavaduotojo pareigoms

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios įstaigos „Gargždų švara“ (toliau – VšĮ „Gargždų švara“) direktoriaus pavaduotojas (toliau – Pavaduotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės paskirtis – vykdyti Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijas atliekų tvarkymo srityje, įstaigos technikos priežiūra, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas.

3. Pareigybės lygis –  būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.

4. Pareigybė įtraukta į konkursinių pareigybių sąrašą, jai užimti organizuojamas konkursas.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį technikos mokslų studijų srities išsilavinimą;

5.2. turėti patirtį atliekų tvarkymo srityje;
5.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

5.4. išmanyti apie specialiosios technikos  priežiūrą;

5.5. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, darbo santykių organizavimą;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, ją analitiškai įvertinti, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti, pateikti problemų sprendimo būdus, gebėti bendrauti;
5.7. išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.8. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“);

5.9. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
5.10. būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, darbščiam, sąžiningam, taktiškam, gebančiam bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

III. FUNKCIJOS

6. Pavaduotojo funkcijos:
6.1. vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijas komunalinių ir kitų atliekų tvarkymo srityje;

6.2. vykdo įstaigos technikos techninę priežiūrą, diagnostiką, organizuoja technikos techninę apžiūrą;

6.3. vykdo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių priežiūrą, koordinuoja jų veiklą;

6.4. pagal kompetenciją rengia įstaigos vidinius teisės aktus;

6.5. atlieka VšĮ „Gargždų švara“ direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais, kai direktorius negali eiti pareigų;

6.6. bendradarbiauja, perduoda, keičiasi informacija su valstybinėmis ar Savivaldybės institucijomis, įstaigomis, savivaldybės įmonėmis atliekų tvarkymo klausimais,
atstovauja įstaigą kitose institucijose;

6.7. direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus dėl atliekų tvarkymo, rengia atsakymus pareiškėjams;

6.8. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Administracijos sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių darbe;

6.9. rengia, vertina  pasirašomas sutartis, vykdo įstaigoje pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;

6.10. užtikrina įstaigoje vykdomų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą bei teisinę priežiūrą;

6.11.  užtikrina, kad įstaigos  veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

6.12.  laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją;
6.13. vykdo kitas įstaigos direktoriaus pavestas užduotis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

-          prašymas leisti dalyvauti konkurse;

-          asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti -dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

-          gyvenimo aprašymas;

-          pretendento anketa.

Dokumentų pateikiamo būdas:

Valstybės tarnybos portale

Adresas Klaipėdos g. 20, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Telefonas: (8 46) 451718

El. paštas: info@gargzdusvara.eu

Naujienlaiškis

Registruokites ir sužinokite visas Gargždų švaros naujienas pirmieji