Skambinkite mums

(8 46) 45 17 18

(8 46) 47 07 67

Rašykite mums

Deklaravimas ir lengvatos

Nuo 2017 m sausio 1 d. įsigaliojusi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-08-25 d. sprendimas Nr. T11-295

FIZINIAI ASMENYS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-08-25 d. sprendimo Nr. T11-295 nuostatų 13p. "Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės Vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, metinės Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Metinės Vietinės rinkiavos dydį perskaičiuoja Administratorius, kuriam metinės Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti prašymą (priedas Nr. 3), dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per kalendorinius metus. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos tik Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus."

Prašymas pildomas, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas nori, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama  Vietinės rinkliavos dalis (išskyrus sodų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui, kuriame pastoviai negyvenama, bei  garažų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui) .

Nuostatų 25 p. "Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objekto savininkas, norintis, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama vietinės rinkliavos dalis, iki einamųjų metų balandžio 1 d. turi pateikti:

25.1. prašymą-sąžiningumo deklaraciją (2 priedas);

25.2. licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius du metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 140 kWh.

25.3. vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius metus, kai vanduo teikiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3."


Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos spremdimai galioję iki 2016-12-31 d. (Nuo 2017 m sausio 1 d. įsigalioja Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr T11-295)

Asmuo, kuriam buvo pritaikyta lengvata arba deklaravo ir kuris pageidauja gauti lengvatą arba deklaruoti ateinantiems metams, remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-204 lengvatų taikymo tvarkos aprašo 14 p. "<...> kiekvienų metų pabaigoje turi pateikti dokumentus, kuriais remiantis jam buvo suteikta lengvata", bei remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-205 deklaravimo tvarkos aprašo 7 p. "Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį ateinantiems metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d."

FIZINIAI ASMENYS

Komunalines atliekas turi teisę deklaruoti komunalinių atliekų turėtojai, jei jiems objektyviai ir nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį

 • PRAŠYMAS leisti deklaruoti komunalinių atliekų kiekį

Prašymas pildomas kai kreipiasi vietinės rinkliavos mokėtojai - fiziniai asmenys, kurie atliekas kaupia individualiuose komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose privačiuose žemės sklypuose, remiantis 2015-01-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-36 5.4 punktu,Pateikiami dokumentai: pažyma apie šeimos sudėtį, pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams). Gyvenantys gyvenamajame name (išskyrus butą) turi pateikti ir užpildytą deklaraciją.

 • PRAŠYMAS dėl 50 proc. lengvatų

Remiantis 2014-04-24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-204 lengvatų taikymo tvarkos aprašo 4 p. "50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma" :

4.1. nedirbantiems darbingo amžiaus asmenims (bet ne daugiau kaip dviems), kuriems nustaytas 0-40 proc. darbingumo lygis ir kurie gyvena vieni arba su nedirbančiu senatvės pensijos amžiaus asmeniu arba su vienu asmeniu, kuriam nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Kartu su prašymu reikia pateikti: pažyma apie šeimos sudėtį, pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), dokumentą, įrodantį asmeniui nustatytą darbingumo lygį; kartu gyvenančio asmens dokumentą, įrodantį asmens senatvės pensijos amžių arba asmeniui nustatytą darbingumo lygį; (2014-04-24 Nr. T11-204)

4.2. nedirbančiam senatvės pensijos amžiaus asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam sodų bendrijoje esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvenama. Kartu su prašymu reikia pateikti: pažyma apie šeimos sudėtį, pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), dokumentą įrodantį asmens senatvės pensijos amžių (2014-04-24 Nr. T11-204);

4.4. nedirbantiems senatvės pensijos amžiaus asmenims, vieniems gyvenantiems gyvenamosios paskirties būste (2014-01-29 Nr. T11-35). Kartu su prašymu reikia pateikti: pažyma apie šeimos sudėtį, pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams), dokumentą nurodantį asmens senatvės pensijos amžių.

Pastaba:

 • Remiantis 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-204 13 punktu "Lengvatos, nurodytos šio Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2 punktuose, taikomos asmenims, kurie gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje."
 • Remiantis 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-204 17 punktu "Numatytos lengvatos taikomos tik tuo atveju, jei vietinės rinkliavos mokėtojas nėra įsiskolinęs Vietinės rinkliavos administratoriui už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą"
 • Remiantis 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-204 18 punktu "Lengvatos galioja kalendorinius metus iki einamųjų metų pabaigos arba iki neteisėto pasinaudojimo lengvata nustatymo dienos."

 

 • PRAŠYMAS-SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (2014-04-24 Nr. T11-205)

Prašymas pildomas, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas nori, kad jam nebūtų skaičiuojama Vietinė rinkliava (išskyrus sodų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui, kuriame pastoviai negyvenama, bei  garažų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui), kai:

1. Objektas nenaudojamas. Kartu su prašymu reikia pateikti: AB "Lesto" pažymą už kalendorinius metus (Sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 140 kWh), Vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už metus, kai vanduo tiekiamas centralizuotai (Sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3).

2. Vykdomos statybos. Kartu su prašymu reikia pateikti: statybos leidimą ir pasirašytą sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone bei dokumentus įrodančius statybinių atliekų pridavimo faktą (mokėjimo čekiai, kvitai, pavedimai ir t.t.).

JURIDINIAI ASMENYS

Remiantis 2014-04-24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-205 5 punktu komunalines atliekas turi teisę deklaruoti komunalinių atliekų turėtojai, jei jiems objektyviai ir nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį:

5.2. sodų ir garažų bendrija, kuri komunalines atliekas kaupia bendruose komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiuose sodų ir garažų bendrijos teritorijoje;

5.3. juridiniai asmenys, kurie komunalines atliekas kaupia individualiuose komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose;

 • PRAŠYMAS leisti deklaruoti komunalinių atliekų kiekį
 • Deklaracija įmonėms

PRAŠYMŲ FORMOS

 • 1 PRAŠYMAS (juridiniams)                      (2014-04-24 Nr. T11-205 2 priedas)
 • 2 PRAŠYMAS (Sąžiningumo deklaracija) (2014-04-24 Nr. T11-205 3 priedas)
 • DEKLARACIJA (juridiniams asmenims)  (2014-04-24 Nr. T11-205 1priedas)

Naujienlaiškis

Registruokites ir sužinokite visas Gargždų švaros naujienas pirmieji